Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

GRUPA WASZEAUTO.EU

Grupa Magazynów reprezentowana przez Legalny Autozłom Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 72c NIP 6511716889 , Regon 243680481

REGULAMIN

niniejszy dokument

WASZEAUTO.EU

prowadzona przez Grupę Waszeauto.eu, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie Waszeauto.eu

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Grupę Waszeauto.eu pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Waszeauto.eu.

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu, na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY (MAGAZYN)

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty.

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Waszeauto.eu.

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty.

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Waszeauto.eu.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W WASZEAUTO.EU

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2.

Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Waszeauto.eu działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:

a. Rejestracja pełna umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów (Konto Zwykłe);

b. Rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów.

2.3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych.

2.4.

Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Waszeauto.eu (Konto Firma).Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na Waszeauto.eu. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego. 

2.5.

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Grupą Waszeauto.eu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6.

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Waszeauto.eu, musi dokonać aktywacji Konta, wybierając poniższych sposobów: .Wpłata przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

2.7.

Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.8.

Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych bądź niepełnych danych.

2.9.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Waszeauto.eu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Waszeauto.eu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Grupą Waszeauto.eu, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Waszeauto.eu.

Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Grupy Waszeauto.eu:

a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,

b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.13.

W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Waszeauto.eu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Grupę Waszeauto.eu uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Grupa Waszeauto.eu może:

a. uzależnić korzystanie z Waszeauto.eu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości odpowiednimi dokumentami,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Waszeauto.eu,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Grupa Waszeauto.eu zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.14.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec Grupy Waszeauto.eu, z tytułu usług świadczonych w ramach Waszeauto.eu.

 

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. OFERTY

3.1.

W ramach Waszeauto.eu, Sprzedający, określając warunki Oferty, może umożliwić Kupującym zawarcie umowy sprzedaży w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po stałej, określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,

3.2. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3.3.

Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.4.

Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia wszystkich swoich ofert zgodnie z następującym schematem: każdy Towar ma być przedstawiony na białym lub szarym tle z logo Waszeauto.eu w górnym, lewym rogu.

Logo będzie udostępnione na życzenie Sprzedającego w formie elektronicznej bądź przesłane w formie naklejki za pośrednictwem Poczty Polskiej w cenie 10zł/4 sztuki netto.

Wymiary logo nie mogą być mniejsze niż 15cmx15cm.

Logo musi być czytelne na każdym z oferowanych towarów.

3.5

Sprzedający zobowiązuje się zapłaty 1zł netto za każdą ofertę ,która została wystawiona z naruszeniem pkt. 3.4. na rzecz Waszeauto.eu.

Artykuł 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

4.1.

Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Waszeauto.eu formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu.

4.2.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. 

4.3.

Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

4.4.

Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca Grupie Waszeauto.eu publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie.

4.5.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Waszeauto.eu, jak i poza nim, w ramach współpracy Grupy Waszeauto.eu z podmiotami trzecimi.

4.6.

Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7.

Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

Artykuł 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

5.1.

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru opcji Kup, z zastrzeżeniem art. 3.3 Regulaminu. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

5.2.

Z chwilą wzięcia udziału w transakcji Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu nazwy jego Konta (loginu).

5.3.

Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem Waszeauto.eu zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

5.4.

Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę.

5.5.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

5.6.

W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych użytkownicy będą o tym informowani drogą mailową.

Artykuł 6. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

6.1.
Grupa Waszeauto.eu nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

6.2.

Kupujący korzystający z opcji Kup zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, z zastrzeżeniem treści art. 3.3.

6.3.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

6.4.

Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy(„Wiadomość dla Kupującego”). W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

6.5.

Kupujący, w związku z zawartą umową,powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej

Artykuł 7. ROLA WASZEAUTO.EU

7.1.

Grupa Waszeauto.eu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Waszeauto.eu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Waszeauto.eu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Waszeauto.eu, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Grupa Waszeauto.eu ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Grupy Waszeauto.eu.

7.2.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Grupa Waszeauto.eu może zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Waszeauto.eu, w której publikowana jest Oferta,

7.3.

Grupa Waszeauto.eu może usunąć „Wiadomość dla Kupującego”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

7.4.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Grupa Waszeauto.eu, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a.upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b.udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c.ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Waszeauto.eu,

d. uzależnić korzystanie z Waszeauto.eu od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

e.zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

7.5.

Niezależnie od zastosowania przez Grupę Waszeauto.eu postanowień art. 7.2, 7.3 lub 7.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Waszeauto.eu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Waszeauto.eu lub innych Użytkowników

7.6.

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy Waszeauto.eu.

Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE

8.1.

Usługi świadczone przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu są odpłatne jeżeli Sprzedający wystawi w okresie kwartalnym mniej niż tysiąc ofert. Opłata za wystawienie mniejszej ilości ofert niż 1000 stanowi wysokość 2000zł netto . Opłatami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na podstawie kwartalnych statystyk dostępnych na stronie Waszeauto.eu i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest kwartał .

8.2.

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

8.3.

Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Grupę Waszeauto.eu opłatami lub prowizjami.

8.4.

Za usługi świadczone w ramach Waszeauto.eu, Grupa Waszeauto.eu wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym:

a.Użytkownikowi Konta Firma – po wypełnieniu przez niego przy Rejestracji odpowiedniego formularza,

c.Użytkownikowi Konta Zwykłego - na jego żądanie.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Waszeauto.eu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Waszeauto.eu lub szkodzą Użytkownikom.

9.2.

Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Jeżeli powstał co do tego spór,który jest prowadzony w ramach narzędzi udostępnionych w Waszeauto.eu, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu:

a.24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli Towar wysłany miał być drogą elektroniczną, lub

c.w ciągu 72 godzin - w pozostałych przypadkach.

9.3.

Liczba sporów, o których mowa w art. 9.2, zakończonych jako nierozstrzygnięte u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba sporów zakończonych jako nierozstrzygnięte w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.

9.4.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Waszeauto.eu umowach.

9.5.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Waszeauto.eu stanowią przedmiot praw Grupy Waszeauto.eu lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.6.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Waszeauto.eu materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Waszeauto.eu i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Waszeauto.eu oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a.wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Grupa Waszeauto.eu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia;

c.agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Waszeauto.eu w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

Artykuł 10. SYSTEM KOMENTARZY

W ramach Waszeauto.eu Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy w formie graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 11. INNE USŁUGI

Grupa Waszeauto.eu może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z Waszeauto.eu lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez Grupę Waszeauto.eu w Polsce lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu. 

Artykuł 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

12.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa Waszeauto.eu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

12.2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

12.3.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Grupy Waszeauto.eu w związku z korzystaniem z Waszeauto.eu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Waszeauto.eu.

Artykuł 13. ZMIANY REGULAMINU

13.1.

Grupa Waszeauto.eu jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Waszeauto.eu. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Waszeauto.eu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13.2.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Waszeauto.eu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Waszeauto.eu. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Grupę Waszeauto.eu, korzystając z formularza, o którym mowa w art.15.2. Postanowienia art. 15 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 14. ROZWIĄZANIE UMOWY Z GRUPĄ WASZEAUTO.EU

14.1.

Świadczenie usług w ramach Waszeauto.eu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

14.2.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Grupą Waszeauto.eu, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

14.3.

Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Grupą Waszeauto.eu, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty zakończenia jego Oferty, udziału w Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz.

14.4.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Grupę Waszeauto.eu za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

14.5.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Waszeauto.eu, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Waszeauto.eu, bez uprzedniej zgody Grupy Waszeauto.eu.

Artykuł 15. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15.1.

Użytkownik może kontaktować się z Grupą Waszeauto.eu w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Waszeauto.eu.

15.2.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Grupę Waszeauto.eu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Grupę Waszeauto.eu Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty Grupy Waszeauto.eu.

15.3.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej skierowanej do właściciela danego Magazynu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Waszeauto.eu (login), oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

15.4.

Magazyn w Grupie Waszeauto.eu, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, o których mowa w art.15.3, wymagają uzupełnienia.

16.5.

Dany Magazyn będący w Grupie Waszeauto.eu rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem art. 15.4, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.

15.6

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa Waszeauto.eu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

Artykuł 16. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Waszeauto.eu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Waszeauto.eu w ramach Waszeauto.eu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 17. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.